Головною новацією в організації інклюзивного навчання у школах є запровадження п’яти рівнів підтримки для учнів з особливими освітніми потребами.

До теми Як оцінювати навчальні досягнення учнів з інтелектуальними порушеннями: пояснення

Рівні підтримки – це обсяг тимчасової або постійної підтримки учнів під час навчання у школі відповідно до їхніх особливих освітніх потреб.

Перший рівень підтримки

Він надається учням з особливими освітніми потребами, які мають поодинокі, незначні труднощі І ступеня прояву. Рішення школи приймається на підставі:

 • письмової заяви батьків,
 • протоколу оцінки потреби учня в наданні підтримки у школі або висновку ІРЦ.

Підтримка реалізується ресурсами закладу освіти (надається консультативна допомога корекційного педагога, вчителя-логопеда, практичного психолога), але якщо зусиль школи недостатньо, батькам буде рекомендовано звернутися до ІРЦ.

Для учнів цієї категорії інклюзивний клас не створюється, а під час розподілу школярів між класами кількість таких осіб не враховується. Надання підтримки першого рівня припиняється за рішенням команди або заявою батьків.

Підтримка другого-п’ятого рівнів надається учням, які мають бар’єри в різних сферах розвитку, що перешкоджають успішному функціонуванню (навчанню/взаємодії/ігровій діяльності/мобільності).

У цьому випадку керівник закладу освіти формує інклюзивний клас на підставі заяви одного з батьків учня та висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку школяра.

Механізм реалізації підтримки передбачає:

 • пристосування освітнього середовища (складання індивідуальної програми розвитку та навчального плану, адаптацію підручників та матеріалів, дизайну приміщень тощо);
 • наявність допоміжних засобів для навчання, додаткової підтримки (соціальних послуг супроводу);
 • консультації учасників освітнього процесу з фахівцями ІРЦ і педагогічними працівниками закладів спеціальної освіти;
 • адаптація процедури оцінювання з урахуванням особливих освітніх потреб учня (за часом і змістом), зміна методів тестування.

Кожний рівень підтримки має певні особливості, які потрібно врахувати під час організації інклюзивного навчання.

Другий рівень підтримки надається учням, які мають труднощі легкого (ІІ) ступеня прояву. У класі може бути троє таких учнів.

Для школярів цієї категорії передбачені:

 • асистент учителя (за потреби),
 • адаптація навчальних програм,
 • до двох корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять на тиждень.

Третій рівень підтримки надається учням, які мають труднощі помірного (ІІІ) ступеня прояву. В одному класі має бути не більше двох таких учнів.

Для школярів цієї категорії передбачені:

 • асистент учителя та асистент учня (за потреби),
 • адаптація навчальних програм та адаптований розклад занять,
 • альтернативна комунікація,
 • до чотирьох корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних занять на тиждень.

Четвертий рівень підтримки надається учням, які мають труднощі тяжкого (ІV) ступеня прояву. У класі має бути лише один такий учень.

Для школярів цієї категорії передбачені:

 • асистент учителя та асистент учня,
 • адаптація або модифікація змісту навчання,
 • адаптований та/або модифікований розклад занять,
 • використання спеціальних технологій та прийомів під час навчання,
 • до шести корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних занять на тиждень.

П'ятий рівень підтримки надається учням, які мають труднощі найтяжчого (ІV) ступеня. У класі має бути лише один такий учень.

Для школярів цієї категорії передбачені:

 • асистент учителя та асистент учня,
 • адаптація або модифікація змісту навчання,
 • модифікований розклад занять,
 • зміна результатів навчання,
 • використання альтернативних методів навчання,
 • до восьми корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних занять на тиждень.

Зазначимо, що висновки ІРЦ, які видані до 01 січня 2022 року, є чинними до закінчення строку їхньої дії (або до видачі нового). Якщо у висновку немає інформації про рівень підтримки учня, він визначається командою психолого-педагогічного супроводу за участю представника ІРЦ.

Згідно з наказом МОН, зарахування учнів з особливими освітніми потребами до школи здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі:

 • заяви про зарахування до закладу освіти, поданої особисто одним із батьків учня (необхідно надати документ, що посвідчує особу);
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
 • оригіналу або копії висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням батьків дитини);
 • оригіналу або копії відповідного документа про освіту (за наявності).

Для здобуття початкової та базової середньої освіти учні з ООП, які проживають на території обслуговування школи, мають право на першочергове зарахування до цього закладу освіти.

Для організації інклюзивного навчання директор школи формує команду психолого-педагогічного супроводу, яка протягом двох тижнів із початку навчання складає індивідуальну програму розвитку учня за формою. Вона обов'язково переглядається принаймні двічі на рік, враховується всіма педагогами під час навчання, та зберігається в особовій справі учня три роки.

На вимогу батьків та в разі відрахування чи переведення учня до іншого закладу освіти, батькам видається копія індивідуальної програми розвитку.

Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент учителя згідно з затвердженою посадовою інструкцією. В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів задовольняє асистент учня (це може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник).

Для учнів, які навчаються в різних інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть бути створені інклюзивні міжкласні групи для вивчення навчальних предметів або курсів. Кількість учнів у такій групі повинна бути не менше шести та не більше дванадцяти осіб.

Для учнів з ООП може складатися індивідуальний навчальний план, форму якого визначає заклад освіти. План складає команда за участю вчителів і батьків учня, схвалює педрада та затверджує керівник закладу освіти.

Він має бути підписаним одним із батьків учня та повинен містити:

 • інформацію про назву закладу освіти;
 • ПІБ учня;
 • клас, у якому він навчається;
 • цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану;
 • загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу);
 • інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння;
 • очікувані результати навчання.

На основі індивідуальної програми розвитку керівник закладу освіти складає та затверджує розклад проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять.

Його необхідно узгодити з розкладом навчальних занять класу, також він має відповідати педагогічним та санітарним вимогам, враховувати індивідуальні особливості учнів.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться:

 • працівниками закладу освіти або додатково залученими фахівцями;
 • в індивідуальній чи груповій формі (від двох до восьми осіб). Тривалість індивідуальних занять становить від 20 до 25 хвилин, групових – від 35 до 40 хвилин;
 • у ресурсній кімнаті, медіатеці школи винятково у супроводі педагогічних працівників, асистента учня або залученого фахівця.

Новий порядок формує нову філософію надання освітніх послуг школярам з особливими освітніми потребами. Індивідуальна модель підтримки та тісна взаємодія з ІРЦ має позитивно вплинути на якість інклюзивного навчання та допомогти школам покращити процес його організації.