У деяких випадках навчання за індивідуальною формою стало для школярів єдиним варіантом здобувати освіту. Нижче читайте деталі базового документа, який визначає вимоги до організації цього формату навчання.

Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Школи можуть організовувати індивідуальне навчання учнів незалежно від віку та місця їхнього проживання такими варіантами:

 • екстернатна (екстернат);
 • сімейна (домашня);
 • педагогічний патронаж.

Індивідуальна форма навчання може бути організована за допомогою технологій дистанційного навчання. Оплата праці вчителів за проведення навчальних занять за індивідуальною формою здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

Зарахування чи переведення учнів на індивідуальну форму навчання має такі особливості:

 • зарахування учнів на індивідуальне навчання проводиться зазвичай до початку навчального року незалежно від наявності вільних місць у класі;
 • переведення учнів (крім педагогічного патронажу) може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання учнів чи ДПА;
 • для учнів, які навчаються за кордоном, проживають на тимчасово окупованій території України зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Оцінювання навчальних досягнень школярів здійснюється відповідно до законодавства та може проводитись разом з іншими учнями відповідного класу або за окремим розкладом.

Засоби оцінювання визначає вчитель, а завдання складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання та особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом (якщо він є).

Результати оцінювання фіксуються в окремому журналі або у класному журналі, що містить відповідний розділ для обліку навчальних занять та оцінювання.

За результатами річного оцінювання або ДПА учнів педагогічна рада може прийняти одне з таких рішень:

 • про продовження здобуття освіти за індивідуальною формою – якщо встановлені результати навчання здобувача освіти не нижче середнього рівня;
 • про переведення здобувача освіти на інституційну форму здобуття освіти – якщо встановлено початковий рівень результатів навчання або непроходження учнем річного оцінювання або ДПА без поважних причин хоча б з одного предмета. Але цей пункт не застосовується до школярів, які з поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, перебування за кордоном чи на окупованій території) не можуть відвідувати уроки в школі.

Результати оцінювання зазначаються у свідоцтві досягнень, видача документів про освіту встановленого зразка здійснюється відповідно до законодавства.

Екстернат – це спосіб організації навчання учнів, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються школою.

Екстернат може бути організований для учнів, які:

 • із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання за кордоном, на неконтрольованій або окупованій території) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання. Для таких учнів складання індивідуального навчального плану є обов’язковим;
 • не завершили здобуття освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або ДПА;
 • є громадянами України, які навчались або навчаються в закладах освіти інших країни;
 • є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в України;
 • прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів;
 • самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;
 • засуджені до довічного позбавлення волі.

Для переведення на екстернат потрібно подати заяву до школи, у якій зазначити підставу та додати відповідні підтверджуючі документи (або зазначити навчальні предмети).

Особи, які проживають на окупованої території, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку, а неповнолітня особи подати особисто у супроводі родичів або будь-яких повнолітніх осіб. Учні, які не мають документів про здобуття освіти або результатів оцінювання зараховуються до школи після оцінювання їхніх результатів навчання за певний клас.

Протягом навчального року екстерн має самостійно засвоїти освітню програму та пройти річне оцінювання з усіх навчальних предметів або ДПА. Для його проведення керівник закладу освіти має видати наказ, яким затвердити склад комісії, графік проведення та перелік завдань з предметів.

Для екстернів, які навчаються за кордоном, проживають на неконтрольованій чи окупованій території, оцінювання може проводитися протягом усього навчального року. Також такі учні можуть одночасно пройти атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти.

Цікаво Чи мають учні, які ходять до школи за кордоном, надолужувати навчання в Україні: що кажуть в МОН

Сімейне навчання – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) або неформальної освіти. Відповідальність за навчання дітьми несуть батьки.

Сімейна форма може бути організована для осіб віком до 18 років, законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно. Школа не може відмовити в зарахуванні школяра на сімейне навчання та має обов'язково проінформувати службу у справах дітей про такого учня.

Такі учні проходять підсумкове (семестрове та річне) оцінювання та атестацію. Для учнів початкових класів за бажанням одного з батьків може бути проведено додаткове формувальне оцінювання (більше двох разів на рік).

Оцінювання (формувальне та підсумкове) проводиться за спільної участі вчителя та одного з батьків, може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для школяра.

Для екстернів та учнів, які навчаються за сімейною (домашньою) формою, відводиться така кількість навчальних годин:

 • на проведення формувального, підсумкового (семестрового, річного) оцінювання – 1 година з кожного навчального предмета;
 • на проведення ДПА в закладі освіти (якщо вона проводиться окремо від інших учнів відповідного класу): з української мови – 1 година, з кожного іншого навчального предмета – 1 година у початкових класах, 2 чи 3 години у 5 – 9 класах, 3 години у 10 – 11 класах.
 • на перевірку навчальних (письмових) робіт – 20 хвилин на кожну роботу з української мови або мови національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з інших навчальних предметів;
 • на проведення консультацій – 15 хвилин на одного учня з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше 3 годин протягом навчального року).

Педагогічний патронаж – це спосіб організації навчання вчителями для учня, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством потребує такої форми.

Персональний склад вчителів школи, які здійснюють педагогічний патронаж, та кількість навчальних годин з навчальних предметів, обов’язкових для вивчення, визначаються наказом директора на підставі заяви батьків.

Ця форма навчання може бути організована для учнів віком до 18 років, які:

 • Перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або отримують реабілітаційну допомогу в стаціонарі та не можуть відвідувати навчальні заняття у класах. Для таких учнів навчання організовується вчителями при найближчому закладі освіти.
 • За станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою, що підтверджується висновком лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичним висновком про стан здоров’я дитини. Для таких учнів педагогічний патронаж організовує школа, до якої вони зараховані.

Для учнів цих двох категорій кількість навчальних годин визначається з розрахунку: 10 годин на тиждень на кожного учня 1 – 4 класів; 14 годин на тиждень на кожного учня 5 – 9 класів; 16 годин на тиждень для старших учнів.

 • Здобувають початкову та базову середню освіту і проживають у селах, в яких кількість школярів не дозволяє утворити клас.
 • Взяті під варту або засуджені до позбавлення волі на певний строк й для них організоване здобуття освіти відповідно до законодавства..
 • Є дітьми-біженцями, дітьми іноземців та осіб без громадянства.

Для учнів останніх 3 категорій кількість навчальних годин визначається з розрахунку: 5 годин на тиждень на кожного учня 1 – 4 класів, 8 годин на тиждень на кожного учня 5 – 9 класів, 12 годин на тиждень на кожного учня 10 – 11 класів;

За бажанням учня та одного з законних представників навчальні заняття, консультації, оцінювання можуть проводитися:

 • за місцем проживання учня або в закладі освіти;
 • індивідуально або для групи здобувачів освіти (у такому випадку оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до розрахунку не більше ніж на одного здобувача освіти).
 • Формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання та ДПА таких учнів проводиться відповідно до законодавства.

До слова, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

 • онлайн у своїй українській школі;
 • "сімейна" форма;
 • Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.